5 Euro

5 euro
5 euro note

Currency of the Eurozone 5 euro banknote 2002 European Central Bank

Obverse: Classic architecture.
Reverse: Bridge of classic architecture and map of Europe.
Watermark: Classic architecture.
Signature of second President of the European Central Bank - Jean-Claude Trichet.
serial # prefix: E - Slovakia.
printer's code letter: E - Oberthur Fiduciaire.

Euro banknotes
2002 Series

5 Euro    10 Euro    20 Euro    50 Euro    100 Euro    200 Euro    500 Euro

Europa series of euro banknotes
2013-2015 Issue

5 Euro    10 Euro    20 Euro    50 Euro    100 Euro    200 Euro    500 Euro

Currency Exchange Rates for Euro Member Countries

            5 Euro =  68.80 Austrian schillings                                       5 Euro =  201.7 Belgian francs
            5 Euro =  201.7 Luxembourgish francs                                5 Euro =  2.92 Cypriot pounds
            5 Euro =  831.93 Spanish pesetas                                       5 Euro =  29.72 Finnish markka
            5 Euro =  32.79 French francs                                             5 Euro =  9.78 Deutsche Marks
            5 Euro =  1703.75 Greek drachmas                                     5 Euro =  3.93 Irish pounds
            5 Euro =  9681.35 Italian lira                                                5 Euro =  1002.41 Portuguese escudos
            5 Euro =  2.14 Maltese lira                                                   5 Euro =  11.02 Dutch guilder
            5 Euro =  1198.2 Slovenian tolar                                          5 Euro =  150.63 Slovak koruna
            5 Euro =  3.51 Latvian lats                                                   5 Euro =  17.26 Lithuanian litas
            5 Euro =  78.23 Estonian kroon