10 Euro

10 euro banknote
10 euro note

Currency of the Eurozone 10 euro banknote 2002 European Central Bank

Obverse: Roman architecture.
Reverse: Bridge of Roman architecture and map of Europe.
Watermark: Roman architecture.
Signature of third President of the European Central Bank - Mario Draghi.
serial # prefix: K - Ireland.
printer's code letter: T - Central Bank of Ireland.

Euro banknotes
2002 Series

5 Euro    10 Euro    20 Euro    50 Euro    100 Euro    200 Euro    500 Euro

Europa series of euro banknotes
2013-2015 Issue

5 Euro    10 Euro    20 Euro    50 Euro    100 Euro    200 Euro    500 Euro
Currency Exchange Rates for Euro Member Countries

            10 Euro =  137.60 Austrian schillings                                 10 Euro =  403.39 Belgian francs
            10 Euro =  403.39 Luxembourgish francs                           10 Euro =  5.85 Cypriot pounds
            10 Euro =  1663.86 Spanish pesetas                                 10 Euro =  59.45 Finnish markka
            10 Euro =  65.59 French francs                                          10 Euro =  19.55 Deutsche Marks
            10 Euro =  3407.5 Greek drachmas                                    10 Euro =  7.87 Irish pounds
            10 Euro =  19362.7 Italian lira                                             10 Euro =  2004.82 Portuguese escudos
            10 Euro =  4.29 Maltese lira                                                10 Euro =  22.03 Dutch guilder
            10 Euro =  2396.4 Slovenian tolar                                      10 Euro =  301.26 Slovak koruna
            10 Euro =  7.02 Latvian lats                                                10 Euro =  34.52 Lithuanian litas
            10 Euro =  156.46 Estonian kroon