Iranian Banknotes and Coins

Iranian Banknotes

Imperial Bank of Persia
Toman System
1890-1923 "Shah Nasr ad-Din" Issue

1 Toman   2 Tomans   5 Tomans   3 Tomans   5 Tomans   10 Tomans   20 Tomans   
25 Tomans   50 Tomans   100 Tomans   1000 Tomans

1924-1932 Issue


National Bank of Iran - Bank Melli Iran - Banque Mellié Iran
Rial System
SH1311 "Shah Reza Facing Front" Issue


SH1313 "Shah Reza Facing ¾ Left" Issue


SH1315 "10 Rials Shah Reza Without Cap" Issue

10 Rials

SH1316-1317 "Shah Reza Without Cap" Issue

5 Rials   10 Rials   20 Rials   50 Rials   100 Rials   500 Rials   1000 Rials   10000 Rials

1944 "Shah Mohammed Reza Pahlavi" Issue


(1948-1951) Issue

10 Rials   20 Rials   50 Rials   100 Rials   200 Rials   500 Rials   1000 Rials

SH1330 Issue

10 Rials   20 Rials   50 Rials   100 Rials   200 Rials

SH1332 Issue

10 Rials   20 Rials   50 Rials   100 Rials

SH1333 Issue

10 Rials   20 Rials   50 Rials   100 Rials

SH1337 Issue

10 Rials   20 Rials   200 Rials  

Bank Markazi Iran
1961 - SH1340 Issue

10 Rials    20 Rials

1962 - SH1341 Issue

50 Rials    500 Rials   1000 Rials

1963-1964 - SH1342-1343 Issue

50 Rials    100 Rials

1965 Issue

20 Rials   50 Rials   100 Rials   200 Rials   500 Rials   1000 Rials

1969 "Dark Panel" Issue

20 Rials   50 Rials   100 Rials   200 Rials   500 Rials   1000 Rials

1971 "Light Panel" Issue

50 Rials   100 Rials   200 Rials   500 Rials   1000 Rials   5000 Rials  

1971 "2500th Anniversary of Persian Empire" Commemorative Issue

50 Rials    100 Rials

(1974-1979) Issue

20 Rials   50 Rials   100 Rials   200 Rials   500 Rials   1000 Rials   
5000 Rials   10000 Rials  

1976 "50th Anniversary of Pahlavi Dynasty" Commemorative Issue

100 Rials


Iranian Coins