Djibouti Banknotes and Coins

Djibouti Banknotes

DJIBOUTI / FRENCH SOMALILAND
BANQUE DE L'INDOCHINE
Franc System
1920 Provisional "Tahiti" Overprint Issue

100 Francs

1920-1923 Regular Issue

5 Francs    20 Francs    100 Francs

ND (1928-1938) Issue

5 Francs    20 Francs    100 Francs    500 Francs    1000 Francs Specimen    1000 Francs

ND (1943) Provisional Issue

5 Francs    20 Francs    100 Francs

ND (1945) Issue

5 Francs    20 Francs    100 Francs    500 Francs    1000 Francs

ND (1946) Issue


FRENCH SOMALI COAST
CÔTE FRANÇAISE DES SOMALIS
TRÉSOR PUBLIC
ND (1952) Issue

50 Francs    100 Francs    500 Francs    1000 Francs    5000 Francs

TERRITOIRE FRANÇAIS DES AFARS ET DES ISSAS
TRÉSOR PUBLIC
ND (1969) Issue

5000 Francs

ND (1973-1974) Issue

500 Francs    1000 Francs

ND (1975) Issue

500 Francs    1000 Francs    5000 Francs

BANQUE NATIONALE DE DJIBOUTI
ND (1979-1988) Issue

500 Francs    1000 Francs    5000 Francs    10000 Francs

ND (1997-1999) Issue

2000 Francs    10000 Francs

BANQUE CENTRALE DE DJIBOUTI
ND (2002-2009) Issue

1000 Francs    2000 Francs    5000 Francs    10000 Francs


Djibouti Coins